Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel – Webu Tipido.cz, se sídlem Zahradní 736, Hodkovice nad Mohelkou, 46342, email: info@tipido.cz

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při realizaci zprostředkování rezervace pobytů či dalších služeb nabízených na internetových stránkách webu TiPiDo.cz.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na webových stránkách.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře, čímž vzniká závazné objednání služby.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Provozovatelem a je aktuální v ubytovacím kalendáři. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v objednávce.

Slevy, dárkové poukazy, slevové kódy a vouchery se nesčítají. Vždy platí pouze jedna sleva a to zpravidla ta největší nebo ta, kterou si vybere zákazník vybere.

4.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí bankovním převodem na účet Provozovatele do 5ti dnů od odeslání objednávky Zákazníkem.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou uplatněny následující storno – podmínky:

Provozovatel si ponechává 50% z ceny objednávky před slevami na pokrytí režijních nákladů bez ohledu na dobu zrušení.

Zákazník ma nárok na

  • až 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po jejím potvrzení a to až do 60. dne před datem nástupu.
  • až 25% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 60 do 30 dnů před datem nástupu.
  • 0% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 30 dnů před nástupem do dne nástupu

5.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

  1. Platnost dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu
  2. Po vystavení je dárkový poukaz nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.
  3. Každý dárkový poukaz, případně slevový kupón, je jednorázový.
  4. Hodnoty na slevových kupónech a dárkových poukazech nelze současně sčítat.
  5. Pokud je cena pobytu vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit.
  6. V případě, že je cena lázeňského balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. V případě zrušení Objednávky ze strany Tipido.cz,

Nabídne Provozovatel Zákazníkovi alternativní termín. V případě, že okolnosti nedovolí Zákazníkovi vyhovět, v krajní situaci může Provozovatel vrátit Zákazníkovi uhrazenou platbu za pobyt.

5.4. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Provozovatelem

se provádí písemně nebo telefonicky Provozovateli.

5.5 V případě poškození vybavení na místě

Provozovatel vyčíslí škodu v hodnotě náhrady do původního stavu. Tuto škodu je zákazník povinen uhradit do 14 dní od obeznámení provozovatelem.

V případě poškození vybavení do takové míry, že bude nutné ubytování přerušit, je zákazník povinen nahradit ušlý zisk provozovateli.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen “Osobní údaje”) a to zejména za účelem zprostředkování služby. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Provozovatel používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu. GDPR – Ochrana osobních údajů. Soubory Cookies.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být zákazníkovi zasílány obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese info@tipido.cz , případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.

E- mailová adresa bude zpracována po dobu 5 let od objednávky služeb.

6.4. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinností dnem 21.1.2021.